Năm 2013, Vietnam Airlines đạt doanh thu 72.555 tỉ, lãi trước thuế 533 tỉ