Vận tải hàng không - Phân loại hàng hóa theo IATA

Bài viết cung cấp thông tin về phân loại hàng hóa theo IATA trong vận tải hàng không, các mã hàng hóa và những kiến thức cần thiết cho các bạn.